KULTUR SOM FOREBYGGENDE OG HELBREDENDE SUNDHEDSMIDDEL.
Skrevet af webmaster d. 20 marts 2017 08:40:20

Der skal være plads til kunst på nye sygehusbyggerier.
Sundhedsfremmende aktiviteter i et samspil mellem kultur og sundhedsområdet er noget, der er stigende fokus på i hele den vestlige verden - specielt i forhold til mental sundhed.

WHO har forudsagt at halvdelen af alle sygdomme i den vestlige verden i 2020 vil have rod i stress, angst, depressioner, fobier m.m.

Det er ikke noget, vi kan operere væk, og vi ved også, at det ikke er den endelige løsning at give piller for den type  lidelser.


Udvidet nyhedstekst

Der skal være plads til kunst på nye sygehusbyggerier..

Sundhedsfremmende aktiviteter i et samspil mellem kultur og sundhedsområdet er noget, der er stigende fokus på i hele den vestlige verden - specielt i forhold til mental sundhed.
WHO har forudsagt at halvdelen af alle sygdomme i den vestlige verden i 2020 vil have rod i stress, angst, depressioner, fobier m.m.
Det er ikke noget, vi kan operere væk, og vi ved også, at det ikke er den endelige løsning at give piller for den type  lidelser.

Dette er noget, der rammer alle samfundsgrupper - også folk med god uddannelse, godt arbejde og en god familie, men der er særligt fokus på unge, ældre og indenfor psykiatrien.

Disse udfordringer peger på, at vi må finde nye måder at arbejde med sundhed på.

En af de måder man kan arbejde med dette på, er ved at undersøge om kultur, som fx musik, litteratur, drama og billedkunst, kan bruges til at fremme den mentale sundhed og som en form for værktøj i både forebyggelses og helbredelsesprocessen.
I Region Midtjylland har vi blandt andet Læseforeningen, der arrangerer og faciliterer læsegrupper for udsatte grupper - heriblandt narkomaner og fængselsindsatte.

Vi har KOL-kor i Aarhus og Skanderborg, musikundervisning for ADHD børn, hospitalsklovne, Museum Ovartaci og de nye hospitalsbyggerier, der fokuserer på integration af kunst og natur i byggeriet.

Nu skal denne indsats udvides og intensiveres.
Kunst er med til at skabe et godt miljø og med til at helbrede.
Det handler også om livskvalitet for patienterne og for de besøgende på vore hospitaler!
Derfor vil vi i Socialdemokratiet arbejde for at udbrede ”kunst og kultur på recept.”

GENERELT OM KULTUR
Region Midtjylland har ydet en aktiv rolle i forhold til at styrke samarbejdet på kulturområdet, hvor der nu er etableret regionale netværk for museer, musikskoler, billedkunstnere, børnekultur og scenekunst.
Regionen har en vigtig rolle med at støtte samarbejde og udviklings‐ og forsøgsprojekter på kulturområdet.
Vi vil arbejde for en ændring af lovgivningen, så regionerne får adgang til at føre en mere aktiv og fremadrettet kulturpolitik.
Herunder skal regionerne have lov til at kunne støtte driften af kulturelle tilbud, og regionerne skal have flere midler til at støtte kultur.
I så fald er det vigtigt, at inddrage kultur‐ og kunstfaglige rådgivere, der kan give indstillinger til regionsrådet om, hvordan pengene skal bruges.
Dette såkaldte armslængdeprincip kendes fra f.eks. Statens Kunstråd, og flere kommuner – bl.a. Aarhus kommune - anvender også denne praksis.

Derfor vil Socialdemokraterne i regionsrådet

* Armslængdeprincippet for kulturelle støttemidler:
Der udpeges en eller flere kunstnerisk sagkyndige personer, der behandler de indkomne ansøgninger og stiller forslag om, hvilke projekter, der bør realiseres
Den efterfølgende administrative og politiske behandling koncentreres alene om legaliteten af projekterne samt at påse, at de givne bevillinger overholdes.

Kultur som løftestang for nye samarbejder og internationalisering
I Region Midtjylland ses kulturpolitikken som en integreret del af erhvervs- og udviklingspolitikken. (I kulturpolikken er det formuleret således: ”Kultur er dynamo for udvikling, nytænkning og livskvalitet.” – dynamo, ikke løftestang, men det betyder vel nogenlunde det samme.) Omdrejningspunkterne for kulturpolitikken er

Det betyder bl.a. at vi ser kulturpolitikken som et redskab i forhold til udvikling af et direkte samarbejde med og mellem kommuner og kulturinstitutioner i hele regionen.

Og det betyder at Socialdemokratiet ligeledes med sin kulturpolitik vil skabe et redskab for udvikling og netværk internationalt. Via et internationalt engagement vil vi arbejde for, at der bringes ny inspiration og nye idéer på kulturområdet til regionen, samtidig med at internationale samarbejdspartneres kendskab til dansk kultur styrkes.

Region Midtjylland har kulturelt set volumen som en storby (mindst) (36 museer, 19 teatre, 8 orkestre med offentlig støtte, kunstneriske uddannelser mv.) Men regionen har ikke byens kulturelle infrastruktur. Vi mangler cafeen nede om hjørnet, hvor kulturens folk mødes og udveksler, erfaringer og ideer.

Regionen har mulighed for at facilitere samarbejde og netværk, hvor det er aktørerne selv – der via dette samarbejde – hjælper hinanden til at blive bedre, dygtigere til, og klogere på det, de arbejder med. Og vi taler både om faglige (altså mono-faglige) og tværfaglige miljøer (man taler meget om potentialet i det tværfaglige, hvilke der er meget om; men jeg tror det skal ske på basis af stærke faglige miljøer ).
I praksis har dette betydet at vi dels har støttet etablering af netværk – på museumsområdet, på scenekunstområdet, på musikområdet  og på børne- og ungdomskulturområdet.

På billedkunstområdet har vi stadig en udfordring. Vi har faktisk forsøgt, men det er individualister, vi har med at gøre, og samarbejde er i almindelig ikke deres spidskompetence. Desuden er der afgrænsingsproblemer: Hvem samarbejder vi med? Hvem er inde i varmen, og hvem er ikke?

Vi vil arbejde for en dialog med den lokale afdeling af Billedkunstnernes Forbund, hvis formand er positiv i forhold til at få etableret et netværk indenfor billedkunst.

Vi vil arbejde for, at kunsthallerne i regionen kan være med til at spille en rolle i forhold til udviklingen et regionalt billedkunstnerisk miljø.